Jyväskylän kaupunki vaslogolla

Jyväskylän vasemmiston kuntavaaliohjelma 2021

Talous kuntoon oikeudenmukaisesti

Seuraava kaupunginvaltuusto pääsee tekemään tärkeät linjaukset siitä, miten Jyväskylä saadaan jaloilleen koronakriisin jäljiltä. Vasemmisto haluaa sijoittaa voimavaroja ihmisten hyvinvointiin eikä hyväksy lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaa.

 • Jyväskylän talousongelmista huolimatta hyvät ja toimivat palvelut kuuluvat jokaiselle kaupunkilaiselle.
 • Koronakriisi vaikuttaa ihmisten arkeen vielä pitkään. On tärkeää huolehtia palveluiden riittävyydestä, jotta kriisin kielteiset vaikutukset tuleville sukupolville voidaan minimoida. 
 • Vastustamme palvelujen leikkauksia ja maksujen korotuksia, sillä ne koskevat kipeimmin kaupunkimme pienituloisiin. Talouspolitiikan on ehkäistävä köyhyyttä ja veroprosentti on pidettävä tasolla, jolla palvelut voidaan turvata. 
 • Vasemmisto haluaa luoda säästöjä satsaamalla ongelmien ennaltaehkäisyyn, kuten saavutettaviin lähipalveluihin.
 • Koronakriisin lievittämiseksi kaupungin työllistämistoimet ovat välttämättömiä. Kaupungin on tuettava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yritystoimintaa ja työllistettävä itse.
 • Jyväskylä tunnetaan nuorten ja opiskelijoiden kaupunkina, mutta opintojen jälkeen kaupungissa ei riitä heille työpaikkoja. Oikealla politiikalla houkutellaan uusia tuottavia investointeja ja työpaikkoja, joissa löytyy käyttöä valmistuneiden opiskelijoiden osaamiselle. 
 • Kaupungin hankintaosaamista on kehitettävä. Hankintoja on tehtävä paikallisilta toimijoilta ja korostettava hinnan sijaan laatua ja sosiaalisia vaikutuksia. Tämä tukee paikallisia yrityksiä, kohentaa työllisyyttä ja lisää kaupungin vetovoimaa.

Jokaisella on oikeus terveyteen ja hyvinvointiin

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisuutta tulee merkittävästi parantaa. Parhaita keinoja tähän ovat laadukkaat julkiset sote-palvelut, nopea hoitoon pääsy ja mahdollisimman pienet asiakasmaksut. Suuret terveyserot köyhien ja rikkaiden välillä tulevat kalliiksi.

 • Terveyskeskusmaksut on poistettava. Sote-maksujen yksityisestä perinnästä tulee luopua ja vapauttaa pienituloisimmat asiakasmaksuista.
 • Erityisesti nuorten ja ikääntyneiden matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin tulee laittaa resursseja. Arvioiden mukaan mielenterveyteen sijoitettu euro tuo itsensä takaisin viisinkertaisesti.
 • Vahvistamme ennaltaehkäiseviä palveluita. Terveysongelmien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy säästää sekä inhimilliseltä kärsimykseltä että kustannuksilta. 
 • Voitontavoittelu ei kuulu sote-palveluiden tuottamiseen. Yksityisesti tuotettujen palveluiden tason on oltava samalla tasolla ja yhtä hyvin valvottavissa kuin julkisten palveluiden.
 • Vanhusten ja vammaisten koti ei voi olla kilpailuttamisen armoilla. Satsataan erityisryhmien asumisvaihtoehtojen monipuolisuuteen.
 • Pidetään huolta omaishoitajista varmistamalla riittävät vapaapäivät ja muut tukitoimet.

Lasten, nuorten ja koulutuksen puolesta

Kaikilla Jyväskylän lapsilla ja nuorilla on oikeus toimivaan päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen, laadukkaaseen peruskouluun sekä sen jälkeiseen opiskelupaikkaan. Vasemmisto vastustaa koulutusleikkauksia ja puolustaa kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Hyvät varhaiskasvatuspalvelut ovat myös edellytys vanhempien työllistymiselle ja tukevat Jyväskylän taloutta.

 • Koulujen on oltava lähellä oppilaita ja päiväkotien lähellä lapsia. Avataan koulurakennukset kaupunkilaisten käyttöön ilta-aikoina. 
 • Päivähoitomaksut eivät saa olla ylivoimaisia yhdellekään perheelle. Varhaiskasvatuksen yksityistäminen on johtanut voitontavoitteluun verovaroilla sekä korkeampiin kuluihin lapsiperheille. 
 • Ei ylisuuria ryhmäkokoja! Kun aikuisilla on koulussa ja päiväkodissa riittävästi aikaa jokaiselle lapselle, hyvinvointi ja oppimistulokset paranevat.
 • Sijaisia ja koulunkäynnin ohjaajia on palkattava riittävästi, ja kaikilla tunneilla on oltava opettaja. Henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava.Oppilaat saavat tarvitsemaansa opinto-ohjausta, erityisopetusta, terveydenhuoltoa ja mielenterveyspalveluita, ja myös vammaisten oikeus hyvään koulutukseen toteutuu. 
 • Nuorisotyötä on tehtävä kaikkialla Jyväskylässä. Nuorisotyön tulee tarjota maksuttomia harrastusmahdollisuuksia ja vaikuttamiskanavia kaikille. Nuorille maksuttomia kokoontumistiloja tarvitaan ympäri kaupunkia.
 • Panostetaan etsivään nuorisotyöhön ja huolehditaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevista nuorista.
 • Toisen asteen opiskelupaikka tai nivelvaiheen opiskelupaikka on taattava jokaiselle peruskoulusta valmistuneelle. Opetuksen on oltava laadukasta ja lähiopetusta on tarjottava riittävästi sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa. Opetuksen on oltava esteetöntä ja opetusmahdollisuuksien joustavia.

Kohtuuhintaista asumista kestävällä kaupunkisuunnittelulla

Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa Jyväskylää, jossa arki sujuu ja jokaiselle löytyy hänen tarpeitaan vastaava kohtuuhintainen koti. Haluamme, että asuinalueita kehitetään tasa-arvoisesti ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään.

 • Kaupungin on rakennettava lisää vuokra-asuntoja asukkaiden eri tarpeisiin, esimerkiksi perhe- ja senioriasuntoja. Vuokratason on oltava kohtuullinen.
 • Jyväskylää on kehitettävä tasapuolisesti. Kaupunginosat eivät saa jakautua erillisiksi hyvä- ja huono-osaisten asuinalueiksi. Jyväskylään kuuluu kaupunkialuetta, kyliä ja maaseutua – päätöksiä on osattava tehdä niiden ominaisluonne huomioiden. Lisätään voimavaroja aluekeskusten kaavoitukseen ja niiden palveluiden kehittämiseen.
 • Haluamme rakentaa kaupunkia, jossa joukkoliikenne toimii ja jossa asioille pääsee myös kävellen tai pyörällä. Tehdään joukkoliikenteestä maksutonta. Se lisää linja-auton käyttöä ja vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä.
 • Rakennetaan turvallisia ja sujuvia pyöräreittejä.
 • Emme halua ankeita betonilähiöitä. Kaavoissa on varattava riittävästi viheralueita ja rakentamattomat rannat on säilytettävä yhteisinä ulkoilualueina. Tämä on huomioitava myös täydennysrakentamisessa.
 • Kaiken rakentamisen on oltava ekologisesti kestävää. Lisätään puurakentamista ja parannetaan rakennusten energiatehokkuutta.

Jyväskylästä ekologisen kestävyyden edelläkävijä

Ympäristökriisit, kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato vaativat ratkaisuja paikallistasolla. Ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa jokaisella sektorilla. Kaupunki voi olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

 • Kaupungin energiayhtiö Alvan tulee siirtyä nopeasti ja määrätietoisesti polttovapaaseen, ilmastoystävälliseen energiantuotantoon.
 • Kaavoituksella ei tule heikentää luonnon monimuotoisuutta eikä virkistysarvoja. Menetetyt luontokohteet tulee kompensoida.
 • Kannatamme kaupungin metsien suojelualan lisäämistä ja avohakkuiden lopettamista. Korostamme metsien merkitystä kuntalaisten virkistyskohteina ja itseisarvoisena luontona.
 • Kiertotaloutta ja kierrätystä tulee entisestään tehostaa.
 • Kaupungin ruokapalveluissa tulee kannustaa ekologiseen ja terveelliseen kasvisruokailuun.
 • Luonnon kantokyvyn tulee sanella talouden rajat. Talouden suunnittelussa on mentävä ekologinen jälleenrakentaminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellä.

Työtä, toimeentuloa ja reilut kuntatyön ehdot

Jyväskylään tarvitaan lisää työpaikkoja ja työstä on aina maksettava palkka, jolla tulee toimeen. Jyväskylä on myös itse merkittävä työnantaja, joka voi vaikuttaa kaupungin vetovoimaan.

 • Pitkäaikaistyöttömiä on työllistettävä satsaamalla palkkatukeen, palveluihin ja työkyvyn ylläpitoon työttömyyden aikana.
 • Nuorisotyöttömyyteen on puututtava. Syrjäytymiskehitys katkaistava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuorille räätälöidyillä palveluilla.Tarvitaan joustavaa tukea, työpajoja ja monialaista yhteistyötä.
 • Pk-yritykset ja yksinyrittäjät tarvitsevat tukea työllistämiseen ja oppisopimuskoulutuksen käytännön ratkaisuihin. Yritysten tarpeita on kuunneltava ja niille suunnattuja palveluja kehitettävä.
 • Järjestöjen rooli työllistäjänä ja työllisyyden tukijana on tärkeä, sillä ne tukevat laajasti osallisuutta ja toimintakykyä. Otetaan järjestöjen osaaminen tehokkaammin käyttöön.
 • Jyväskylä on kansainvälinen kaupunki. Eri taustoista tulevien töihin pääsyä on helpotettava, ja kansainvälistä osaamista on käytettävä tehokkaammin koko Jyväskylän hyväksi.
 • Vuorotyössä käyvien huoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisut on turvattava, jotta yksinhuoltajakin voi käydä töissä.
 • Tehdään Jyväskylästä maan paras kuntatyönantaja, joka pyrkii parantamaan palveluiden laatua, toimii reilusti ja kuuntelee henkilöstöään.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluilla hyvinvointia kaikille

Tapahtumat sekä taide- ja liikuntakeskukset ovat tärkeitä kaikenikäisille kuntalaisille. Kattavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut myös Jyväskylän kylissä lisäävät hyvinvointia sekä vahvistavat yhteisöjä. Ne ovat myös tärkeitä lähipalveluja ja kaupungin vetovoima- ja pitovoimatekijöitä.

 • Kirjastoverkko ja kirjastojen riittävät määrärahat on turvattava ja aukioloaikoja on pidennettävä. 
 • Kulttuuri-investointien aikataulusta on pidettävä kiinni! Kaupunginteatterin korjaus on toteutettava, musiikkisalin suunnittelua vietävä eteenpäin ja Lyseo on kunnostettava. Kaikkiin investointeihin ulotetaan prosenttiperiaate, eli osa rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen.
 • Kaupungin monipuolinen tuki taiteilijoille ja ryhmille sekä niiden yhteistyölle tukee koko kaupungin toimintaa.
 • Lasten ja nuorten harrastaminen ei saa olla rahasta kiinni. Edullinen harrastaminen luo hyvinvointia myös senioreille. Alle 18-vuotiaiden liikuntatilojen maksuttomuus säilytetään.
 • Lähiliikuntapaikat – puistot, kaukalot, kentät, leikkipaikat, uimarannat – on pidettävä kunnossa läpi vuoden. Hippoksen alueen liikuntatilojen uudistaminen on saatava käyntiin.
 • Urheilu- ja liikuntarakentamisessa on pidettävä huolta, että junioreiden harrastusmaksut ovat kohtuullisia, ja että vapaat harrastusvuorot eivät jää ammattiurheilun jalkoihin. Seurojen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta tasapuolisesti.

Mitä vasemmiston valtuustoryhmä teki vuosina 2017-2021

Esitimme muun muassa aloittein seuraavia.

 • Muovinkeräyksen tehostamista
 • Yhtäläisiä matkahintoja ja palveluja Korppilahteen
 • Pitkäaikaistyöttömille työllistämistä ja työkykykartoitusta
 • Osallistavan budjetoinnin käyttöönottoa
 • Aktiivimallin aiheuttamien ongelmien ehkäisemistä etukäteen
 • Terveellisempiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja Kylän Kattauksen tarjontaan
 • Julkisen liikenteen hintojen laskua ruuhka-ajan ulkopuolella
 • Ilmaista ehkäisyä alle 25-vuotiaille
 • Terveyskeskusmaksuista luopumista
 • Aamupalaa kouluihin
 • Kaupungin velvoitetyöllistämisestä huolehtimista 57-61-vuotiaille

Äänestyksissä kannatimme muun muassa seuraavia.

 • Subjektiivisen päivähoidon palautusta
 • Turhan palvelualoitteen poistamista
 • Kaupungin palvelujen ulkoistamisesta luopumista
 • Kaupungin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen palvelujen parantamista
 • Kaupungin vastuullista sijoituspolitiikkaa
 • Yhteneviä hintoja Kylän kattaukseen
 • Tiheän rakentamisen vaikutusarvioinnin tekemistä
 • Eri kuntalaisten tasavertaista päätöksentekoon osallistumista
 • Puutalorakentamista
 • Nuorten osallistumismahdollisuuksien parantamista
 • Yhteispalvelupisteiden kehittämistä

Vuoden 2021 budjettikäsittelyssä esitimme ja kannatimme muun muassa seuraavia.

 • Tasapainoisen talouden hoitoa muuten kuin leikkauksin
 • Nuorisoverstaiden säilyttämistä ja sivistysmäärärahan nostoa
 • Uuden Keskussairaalan bussiliikenteen parantamista
 • Valtuuston ja maakuntavaltuuston koon pysyttämistä ennallaan
 • Hippoksen suunnittelun uudelleenarviointia
 •  Teimme myös kannatetun ponnen Hippoksen sukupuolivaikutusten arvioinnista

Keväällä 2020 vastustimme Alvan yhteisen omaisuuden myyntiä vasemmiston aloittamalla #vesionmeidän –kansalaisaloitteella.